Kansi

VTT 3.2009 Lehti tieteestä, teknoLogiasta ja Liiketoiminnasta TIETOTEKNIIKASTA TERVEYTTÄ? kasvijätteet käyvät energiaksi s.18 grafeenista uusi pii? s. 48 suomi ­ paras portti venäjän markkinoiLLe s. 78 tiede & tulevaisuus VTT tekee tieteellisestä tutkimuksesta kannattavaa liiketoimintaa. Tämä VTT Impulssin osio kertoo, miten monialainen tutkimus johtaa innovaatioihin (s. 18­42)PÄ Ä K I R J O I T U S Hans Söderlund tutkimusprofessori VTT Terveysteknologiaa parempaa elämää varten Molekyylibiologian ja perinnöllisyystieteen nopea kehitys on luonut vankan pohjan, jolta nyt etsitään uusia lääkeai neita ja diagnostisia markkereita. Saatavilla on nyt uu sia lääkeaineryhmiä, kuten terapeuttisia proteiineja. Bio tieteiden synnyttämä valtava tietomäärä on puolestaan vauhdittanut laskentatieteiden kehitystä. Elektroniikan ja mikrofluidistiikan kehitys on tuonut mukanaan tehok kaita työkaluja diagnostiikkaan. Nykymenetelmien avulla kehostamme voidaan kerätä valtavasti tietoa. Bioteknologiaa sekä tieto ja viestintäteknologiaa yh distämällä voidaan luoda edistyksellisiä, elämänlaadun parantamiseen tähtääviä ratkaisuja. VTT:n roolina ter veys ja hyvinvointiverkostossa on moninaisten teknolo gioiden tarjoaminen, kun taas kliinisestä tutkimuksesta vastaavat yhteistyökumppanimme. Ydinosaamistamme on muun muassa systeemibiolo giaksi kutsuttu tieteenala. Sen keskeinen ajatus on, että jokaisen elävän organismin toiminnan taustalla on äärim mäisen monisyinen viestien ja toisiinsa liittyvien reak tioiden verkosto ­ monitahoisessa järjestelmässä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Systeemibiologiassa pyritään saamaan organismis ta, kudoksesta ja yksittäisen solun tilanteesta mahdolli simman kattava kuva: mitkä geenit ovat aktiivisia, mitkä proteiinit ovat läsnä ja mitkä aineenvaihduntareitit ovat toiminnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa laajoja analyy sejä, joilla selvitetään, mitkä biokemialliset yhdisteet löy tyvät kudoksesta ja kuinka paljon niitä on. Seuraavassa laskennallisessa vaiheessa tavoitteena on mallintaa, mitä kudoksessa tapahtuu. Me VTT:llä sovellamme systeemibiologiaan perustu vaa lähestymistapaa monin tavoin. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon solupohjaiset seulontajärjestelmät, joiden avulla pyritään löytämään syöpälääkkeitä. Etsinnöissä hyödynnetään automatisoituja solunviljelyjärjestelmiä ja elimiä jäljitteleviä kolmiulotteisia soluviljelmiä. Tiedon keräämistä varten on kehitettävä uusia analysointime netelmiä. Systeemibiologian mahdollisuudet eivät rajoitu lääkeaineiden etsintään, vaan sen avulla voidaan ke hittää myös diagnosointityökaluja. Niiden avulla taas voidaan löytää biomarkkereita eli elimistössämme olevia molekyylimerkkejä, jotka kertovat tietystä sairaudesta tai alttiudesta sairastua tiettyyn tautiin. Tietoja voidaan sovel taa elämäntapojen riskianalyysissä esimerkiksi ruokava lion terveysvaikutusten tutkimiseen. Teknologian avulla voidaan siis sekä parantaa sairauksien hallintaa että edistää terveyttä. Kun hoide taan ihmisiä, tekniset ratkaisut eivät kuitenkaan saa olla pääroolissa. Teknologian tehtävä on auttaa kohentamaan elämän laatua ­ ei johtaa tai hallita sitä. Keskipisteessä on ihminen, ei teknologia. Terveydenhoitokustannukset kasvavat jatkuvasti. Jos kaikki käytettävissä olevat hoitovaihtoehdot hyödyn netään, kustannusrakenne voi muodostua kestämät tömäksi. Teknologian kehittämisessä onkin aina otettava huomioon, että uusista teknisistä apuvälineistä pitää ol la hyötyä kaikille. Muutoin on vaarana paluu aikaan, jol loin terveydenhuolto oli ainoastaan pienen vähemmistön saatavilla.

Section 1

Section 2

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80

Why do I see this page ?

Your Flash Player is older than version 7 or Javascript is not enabled. What you see is the raw text of the publication.

To read this Digipaper-publication install/update your Flash Player from this link or enable Javascript.

For proper operation Digipaper-publication needs Flash Player version 7 or newer.

Install the latest version of Flash Player from this link.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy