Kansi

VTT 2.2010 Lehti tieteestä, teknoLogiasta ja Liiketoiminnasta PUHDAS VESI ­ raaka-aineiden aatelia aL gore: koLmisyinen kriisi s. 8 jätevesi hyötykäyttöön s. 24 paLveLun LaatumieLikuva on haavoittuvainen s. 66 VTT tekee tieteellisestä tutkimuksesta kannattavaa liiketoimintaa. Lehden tämä osio kertoo, miten monialainen tutkimus johtaa innovaatioihin (s. 18­34). tiede& tuLevaisuusPÄ Ä K I R J O I T U S Anne-Christine Ritschkoff johtaja, strateginen tutkimus VTT Tieteellinen kärki on kilpailukyvyn perusta Tieteen vaikuttavuus on ajankohtainen aihe nyt, kun Suomen korkeakouluinstituutio on rajussa rakennemuutoksessa. Aihe on ajankohtainen myös VTT:llä, jossa jatkuvasti mietimme, kuinka paljon toiminnastamme suunnataan yritysten nykytarpeiden täyttämiseen ja kuinka paljon tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. VTT on arvostettu ja haluttu kansainvälisen tason innovaatiokumppani valikoiduilla teknologia-alueilla. Kansainvälisen tason innovaatiokumppanuus vaatii toteutuakseen myös kansainvälisen tason osaamista. Tätä varten rakennamme osaamista yhdistämällä moniteknologista osaamistamme tulevaisuuden merkittävien haasteiden ratkaisemiseksi. Tutkimustyömme näkyvyys kansainvälisillä foorumeilla ja asiakastoimeksiannoissa edellyttää paitsi hyvää osaamista myös terävää tieteellistä kärkiosaamista. Tieteellinen huippuosaaminen avaa ovia merkittäville asiakaskumppanuuksille. Tästä meillä on hyviä esimerkkejä. Yksi tärkeimmistä tutkimuskohteistamme on jo pitkään ollut solutehdaskonsepti, jossa kehitämme mikrobisoluja sekä niihin perustuvia tuotantoprosesseja esimerkiksi kemikaalien ja liikennepolttoaineiden tuotantoon. Vahva tieteellinen näyttö konseptista sekä tutkijoidemme näkyvyys alan johtavilla tieteellisillä foorumeilla on johtanut pitkäjänteiseen tutkimusja tuotekehitysyhteistyöhön alan monikansallisten suuryritysten kanssa. Kansainvälinen yritys tuskin valitsisi kumppanikseen täällä Pohjolan perukoilla sijaitsevaa tutkimuskeskusta ilman vakuuttavaa tieteellistä pätevyyttä ja näkyvyyttä. Tieteen vaikuttavuus perustuu sen hyödynnettävyyteen ja näkyvyyteen. Tieteen tekeminen ei ole VTT:lle itsetarkoitus vaan keino lisätä toimintamme vaikuttavuutta elinkeinoelämässä ja muulla yhteiskunnassa. Tieteelliset kärjet ­ joita VTT:llä soveltavana tutkimuskeskuksena ei voi olla kovin monta ­ toimivat eräänlaisina käyntikortteina ja ovien avaajina laajaalaisemmalle osaamisellemme ja tarjoomallemme. Keskeinen kysymys pitkän tähtäimen vaikuttavuuden tavoittelussa on järjestelmällinen teknologioiden ja markkinoiden ennakointi. Polku tutkimuksesta tulosten hyödyntämiseen on usein pitkä. Siksi meidän on panostettava tutkimuskokonaisuuksiin, joille on kysyntää vasta 5­10 vuoden päästä. VTT:n tulevaisuuteen suuntaavat tutkimuspanostukset tähtäävät muun muassa biotalouteen ja kestävää kehitystä palvelevaan teknologiaan. VTT:llä on erinomainen tietopohja ja verkostot sekä vahvaa ennakointiosaamista, joita tehokkaasti hyödyntämällä voimme lisätä tutkimuksen osuvuutta ja sitä kautta vaikuttavuutta. Tutkimuksella tavoittelemme aina asiakkaan ja yhteiskunnan sekä lopulta kuluttajan hyötyä.VTT Impulssissa nyt 2 Polttopiste 4 Lyhyesti 8 Kohtaamisia: Al Gore 10 Puhtaan veden puolesta Kemiran ja VTT:n tavoitteena on kasvattaa vesiteknologian ytimestä vahva, eri toimialoille ulottuva verkosto. Vesi on nyt strateginen raaka-aine. s. 10 T I e d e JA T U Le VA I S U U S 18 Vedenjakelun pakkausratkaisut Pullo on usein ainoa tapa toimittaa puhdasta vettä juotavaksi. professori, tekniikan tohtori Ali Harlin, VTT 24 Jätevesi hyötykäyttöön Jätevedenkäsittelyllä on edessä uusia haasteita, kun väestö kasvaa ja vaatimukset kestävän kehityksen edistämiseksi lisääntyvät. erikoistutkija, tekniikan lisensiaatti Mona Arnold, VTT 30 Biomassan sivutuotteista funktionaalisia biopolymeerejä Uudet entsyymit ja entsyymisekoitukset voivat tehostaa biomassan sivutuotteiden hyödyntämistä raaka-aineina. tutkimusjohtaja, tekniikan tohtori Johanna Buchert, VTT 18 VTT IMPULSSIO S A A M I N e N JA U U S I T e K N O LO G I A 36 Laajenna käsitystäsi todellisuudesta Kolmiulotteisuuden tarjoamat elämykset ja hyödyt ovat jo arkipäivää. 40 "Tie tukossa, muuta reittiä!" Älykkäässä, tietoja viestintäteknologiaa hyödyntävässä liikenteessä autoilijan on yhä helpompi väistää ruuhkat ja vaaratilanteet. 36 Tuotteen kuin tuotteen ulkonäöllä on väliä. 44 Suomeen tietoyhteiskunnan vahva innovaatiokeskittymä EIT ICT Labsin tavoitteena on saada aikaan uutta kuhinaa tietotekniikka-alan tutkimukseen ja kehitykseen. 46 Muotoilijalle entistä vapaammat kädet Uudet valmistusmenetelmät auttavat teollisia muotoilijoita tuotteiden ulkonäön ja toiminnallisuuden parantamisessa. 46 50 Energiatehokkuutta Venäjän rakennuksiin Venäjä on asettanut tavoitteekseen suitsia energian kulutusta kolme prosenttia vuodessa. Maassa on nyt kysyntää suomalaiselle rakennusosaamiselle. 50 VTT IMPULSSII N N OVA AT I OT JA LI I K e TO I M I N TA 56 Kun asenne ja osaaminen ratkaisee Spin-off-yrityksen perustaminen voi olla tehokas tapa kaupallistaa tutkimustyön hedelmät. Menestyminen edellyttää kuitenkin lujaa osaamista ja oikeaa asennetta, sanovat Ilkka Hiidenheimo ja Riku Rikkola. 62 Draivia nosturiradoille Mitä saadaan, kun yhdistetään sulautetut järjestelmät, tietoliikenneja ohjelmistotekniikkaa, optista mittaustekniikkaa ja lisätään päälle hienomekaniikkasuunnittelua? 66 Palvelun laatumielikuva on haavoittuvainen Palvelun kokonaistoteutuksessa on huomioitava paitsi itse tuotos myös sivuvaikutukset. 72 Monimutkaisuus ja avoimuus lisäävät tietoturvauhkia Mitä monimutkaisempi ja avoimempi tietojärjestelmä, sitä herkempi tietoturva. 62 Teknologiapainopistealueet Sovellettu materiaalitekniikka Bioja kemianprosessit Energia Tietoja viestintäteknologiat Teolliset järjestelmät Mikroteknologiat ja elektroniikka Yhteiskunnan teknologiat Liiketoimintatutkimus VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologiaja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Laaja-alaista osaamista yhdistämällä VTT voi auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan luomaan uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja ja näin lisätä elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia. Laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla VTT varmistaa tiedon ja teknologian tehokkaan siirron ja hyödyntämisen. VTT Impulssi on VTT:n julkaisu tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta. Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa suomeksi ja englanniksi. Julkaisija: VTT, Vuorimiehentie 5, Espoo, PL 1000, 02044 VTT. Puhelin 020 722 111. Päätoimittaja: Olli Ernvall, puhelin 020 722 6747. Toimitusneuvosto: Erkki KM Leppävuori, Jouko Suokas, Anne-Christine Ritschkoff, Kari Larjava, Tapio Koivu, Petri Kalliokoski ja Paula Bergqvist. Toimitus: Cocomms Oy. Ulkoasu: MCI Press Oy. Paino: Edita, Helsinki 2010. Tilaukset ja osoitteenmuutokset: paula.bergqvist@vtt.fi. ISSN 1798-0119 Julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat haastateltavien esittämiä eivätkä välttämättä vastaa VTT:n kantaa. VTT IMPULSSI

Section 1

Section 2

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80

Why do I see this page ?

Your Flash Player is older than version 7 or Javascript is not enabled. What you see is the raw text of the publication.

To read this Digipaper-publication install/update your Flash Player from this link or enable Javascript.

For proper operation Digipaper-publication needs Flash Player version 7 or newer.

Install the latest version of Flash Player from this link.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy